singular.php
App ons
Gratis magazine aanvragen
Mail ons
Afspraak maken
Aanmelden nieuwsbrief

Disclaimer

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken wordt u gebruiker van deze website en stemt u als gebruiker in met deze voorwaarden.


Aansprakelijkheid

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn dus niet uitputtend. Activity International behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Activity International is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing van deze website.

Activity International betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. Activity International staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

Activity International is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en welke voortvloeit uit het gebruik van deze website, danwel de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website derhalve niet toegestaan de informatie voor eigen gebruik te hanteren, op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Activity International.

Derde(n)

Indien u via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijst Activity International u erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Activity International aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. Het enkele linken, danwel koppelen naar deze bestanden of websites houdt geen bekrachtiging van daarvan in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van websites van derden of de inhoud daarvan kan een inbreuk op de rechten van deze derde opleveren, waaronder deze van intellectueel eigendom en privacy.

Vrijwaring

Indien Activity International, danwel diens werknemers, leveranciers, partners, licentiehouders of de auteur van deze disclaimer gerechtelijk of buitengerechtelijke wordt aangesproken door derden wegens of ten gevolge van uw gebruik van deze website, de door u geplaatste informatie, danwel de door u verstrekte licentie, vrijwaart u op eerste verzoek Activity International.

Β© 2007, Aecius juridisch advies, Groningen.

#followyourdreams